Vedtægter

Vedtægter for ModelDampKlubben

§ 1. Navn 

Klubbens navn er "ModelDampKlubben". Hjemstedet er den til enhver tid siddende formands hjemadresse.

§ 2. Formål

Klubbens formål er ved deltagelse i og / eller afholdelse af stævner og udstillinger, afholdelse af møder, ekskursioner eller lignende - at skabe og vedligeholde kontakt mellem personer, der arbejder med bygning af dampdrevne modeller eller dermed beslægtede aktiviteter.

Klubben kan ikke danne ramme om kommerciel virksomhed.

§ 3. Medlemmer

Klubben er landsdækkende, og enhver, der vil arbejde for opfyldelse af formålsparagraffen, er berettiget til medlemskab. Medlemmer kan ekskluderes af bestyrelsen, men eksklusionen kan ankes på førstkommende generalforsamling, hvortil den pågældende har adgang og taleret.

Medlemsfortegnelsen er fortrolig i medlemskredsen.
Kontaktformidling til enkeltmedlemmer eller grupper af medlemmer foregår via sekretæren.

§ 4. Generalforsamling

Klubbens højeste myndighed udøves af generalforsamlingen.
Denne indvarsles skriftligt mindst 14 dage før afholdelse.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Beretning
  • Regnskab
  • Indkomne forslag. Disse skal være indsendt til bestyrelsen inden 1. marts
  • Valg af formand 
  • Valg af mindst to medlemmer til bestyrelse og den ene af 2 revisorer. 
  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes som ovenstående med en dagsorden, der fremsættes skriftligt af mindst halvdelen af den valgte bestyrelse eller af mindst 1/10 - en tiendedel - af medlemmerne.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal, jævnfør dog § 7 og 8.

§ 5. Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer, som vælges for en periode af to år således, at kun halvdelen er på valg samtidig.

Bestyrelsen konstituerer sig med, en kasserer og en sekretær, hvis navne skal fremgå af referat eller protokol.

Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer tegner klubben udadtil.

Bestyrelsen kan supplere sig med ad hoc medlemmer blandt særligt interesserede til varetagelse af særlige aktiviteter. Supplerende bestyrelsesmedlemmer har ikke tegningsret eller stemmeret ved bestyrelsesmøder.

§ 6. Regnskab og kontingent

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Kontingent fastsættes for det kommende år af generalforsamlingen.

Kontingentrestance på over 3 måneder efter ordinært påkrav medfører slettet medlemskab.

§ 7. Vedtægtsændringer

Forslag til ændring af vedtægter skal fremgå af dagsorden.
Til vedtagelse af ændringer kræves mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.

§ 8. Opløsning af klubben

Forslag om opløsning af klubben skal behandles på 2 til dette formål indkaldte generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
For vedtagelse kræves flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer ved begge generalforsamlinger.

Ved klubbens opløsning overdrages klubbens aktiver til en anden institution efter generalforsamlingens anvisning.

Således vedtaget af den stiftende generalforsamling d. 6. april 1983
og med ændringer af d. 23. april 1986,
d. 6. april 1989,
d. 15. maj 1993, 
6.marts 1999 og
3. sep.2006.